Црна Гора: Већина грађана против НАТО пакта | Херцег Телевизија Требиње

Политика - Регион

Црна Гора: Већина грађана против НАТО пакта

Извор: Дан | Датум:30.07.2015.

Про­тив ула­ска Цр­не Го­ре у НАТО на ре­фе­рен­ду­му би гла­са­ло 37,3 од­сто гра­ђа­на, док би члан­ство у Али­јан­си по­др­жа­ло 36,6 про­це­на­та, по­ка­за­ло је ис­тра­жи­ва­ње Цен­тра за де­мо­кра­ти­ју и људ­ска пра­ва (ЦЕ­ДЕМ), спро­ве­де­но од 12. до 24. ју­ла, чи­је је ре­зул­та­те ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре са­оп­штио из­вр­шни ди­рек­тор те не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је Не­над Ко­при­ви­ца. Он је ка­зао да 26,1 од­сто ан­ке­ти­ра­них гра­ђа­на не­ма став о ула­ску у НА­ТО, док би од оних ко­ји су опре­ди­је­ље­ни 50,5 од­сто гла­са­ло про­тив, а 49,5 од­сто за.


Ис­тра­жи­ва­ње је по­ка­за­ло да 32,8 од­сто гра­ђа­на сма­тра да НА­ТО ин­те­гра­ци­је ни­је­су зна­чај­но пи­та­ње, док га ве­о­ма ва­жним сма­тра 25 про­це­на­та. По­вје­ре­ње Али­јан­си у јав­ном сек­то­ру је 49,7 од­сто, а у при­ват­ном 30,8.

–Ка­да је у пи­та­њу на­ци­о­нал­на при­пад­ност, нај­ве­ћу по­др­шку ула­ску у НА­ТО да­ли би Ал­бан­ци – 71,2 од­сто. Евро­а­тлан­ске ин­те­гра­ци­је по­др­жа­ва 68 од­сто Бо­шња­ка–Му­сли­ма­на, 11,3 од­сто Ср­ба и 41,7 од­сто Цр­но­го­ра­ца. Овај по­да­так ука­зу­је на то да је цр­но­гор­ска на­ци­о­нал­на ску­пи­на и да­ље по­ди­је­ље­на по пи­та­њу НА­ТО ин­те­гра­ци­ја и да вје­ро­ват­но има ве­ли­ки број оних ко­ји су још нео­пре­ди­је­ље­ни у од­но­су на ово пи­та­ње –ка­зао је Ко­при­ви­ца.

Ис­тра­жи­ва­ње по­ка­зу­је да 57,1 од­сто гра­ђа­на сма­тра да би НА­ТО ин­те­гра­ци­је има­ле ути­цај на раз­вој од­но­са Цр­не Го­ре и Сје­ди­ње­них Аме­рич­ких Др­жа­ва, 56,8 од­сто ис­пи­та­ни­ка ми­сли да НА­ТО ин­те­гра­ци­је ути­чу на раз­вој од­но­са Цр­не Го­ре и Европ­ске уни­је (ЕУ), док 49,2 од­сто ми­сли да ин­те­гра­ци­ја у Али­јан­су има ути­цај на мир и ста­бил­ност у Цр­ној Го­ри. Гра­ђа­ни сма­тра­ју да би НА­ТО ин­те­гра­ци­је има­ле нај­ма­ње по­зи­ти­ван ефе­кат на од­но­се из­ме­ђу Цр­не Го­ре и Ру­си­је (25,2 од­сто сма­тра да би НА­ТО ин­те­гра­ци­је има­ле по­зи­ти­ван ефе­кат на те од­но­се), од­но­се Цр­не Го­ре и Ср­би­је (35 од­сто ис­пи­та­ни­ка) и на тро­шко­ве и из­дат­ке за си­стем од­бра­не (35,6 од­сто).

ЦЕ­ДЕМ ће, ка­ко је на­ја­вље­но, до кра­ја го­ди­не ура­ди­ти још јед­но ис­тра­жи­ва­ње, уочи од­лу­ке о по­зи­ву Цр­не Го­ре у НА­ТО.

Пре­ма ре­зул­та­ти­ма овог ис­тра­жи­ва­ња, по­др­шка гра­ђа­на ин­те­гра­ци­ји Цр­не Го­ре у ЕУ и да­ље је ста­бил­на. Да Цр­на Го­ра тре­ба да бу­де чла­ни­ца ЕУ сма­тра 63,3 од­сто ис­пи­та­ни­ка, док је 23,2 од­сто од­го­во­ри­ло не­га­тив­но на то пи­та­ње, а 13,5 од­сто ан­ке­ти­ра­них не­ма од­ре­ђе­но ми­шље­ње о то­ме.


Категорија: Регион

Шта Ви мислите о овоме?

НАПОМЕНА: Садржај објављених коментара не представља ставове Херцег РТВ већ само аутора коментара! Молимо читаоце да се суздрже од вријеђања, псовања и вулгарног изражавања!
loading...

Најчитаније у овој категорији: