Trojičindanski sabor kod manastira Dobrićevo | Herceg Televizija Trebinje

Društvo

Trojičindanski sabor kod manastira Dobrićevo

Izvor: Opština Bileća | Datum:13.06.2019.

Uz bla­go­slov Nje­go­vog pre­o­sve­šten­stva Epi­sko­pa za­hum­sko-her­ce­go­vač­kog i pri­mor­skog, go­spo­di­na Dimitrija, a pod pokro­vi­telj­stvom  Op­šti­ne Bi­le­ća, Srp­sko pro­svjet­no i kultur­no dru­štvo ''Pro­svje­ta'' u Bi­le­ći, na Tro­ji­čin dan 16. juna 2019. godine, or­ga­ni­zu­je Tro­ji­čin­dan­ski sa­bor kod manasti­ra Do­bri­će­vo.


 Su­bo­ta, 15. jun:

18.00 ča­so­va: Ve­čer­nja slu­žba

19.30 ča­so­va: Sve­ča­no otva­ra­nje Sa­bo­ra

-          Bla­go­slov­na be­sje­da

-          Po­zdrav­na ri­ječ na­čel­ni­ka op­šti­ne Bi­le­ća

-          Kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram

 

Ne­dje­lja, 16. jun 2019. go­di­ne (Tro­ji­čin dan)

08.30 ča­so­va: Li­tur­gi­ja

11.00 ča­so­va: Kul­tur­no-umjet­nič­ki pro­gram i na­stup ta­kmičara u pje­va­nju iz­vor­ne mu­ške i žen­ske pje­sme i svi­ra­nju na narodnim in­stru­men­ti­ma.

12.30 - Tak­mi­če­nje u ba­ca­nju ka­me­na s ra­me­na.

Po­bjed­ni­ci­ma u svim ka­te­go­ri­ja­ma tak­mi­če­nja bi­će do­di­je­lje­ne pri­god­ne nov­ča­ne na­gra­de a za pr­vo mje­sto u pje­va­nju mu­ške izvor­ne pje­sme do­di­je­li­će se tra­di­ci­o­nal­na na­gra­da – jag­nje pe­če­no na ra­žnju.

Za­in­te­re­so­va­ni uče­sni­ci mo­gu se ja­vi­ti or­ga­ni­za­to­ru na mail [email protected] ili na broj te­le­fona 059/370-133, kao i po­la sa­ta pri­je po­čet­ka pro­gra­ma kod manastira.

„Dobro došli Manastiru, svetinji i neugasloj luči koja je štitila i krijepila generacije Hercegovaca, naših predaka,  kroz protekle vijekove i koja nam je i danas duhovno ognjište. 

Dobro došli na tradicionalno saborovanje narodne pjesme, igre i muzike, narodnog umovanja i pamćenja.

Dobro došli na susret sa kulturom i duhovnošću svog naroda.“, navodi se u pozivu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva ''Prosvjeta'' Bileća.


Kategorija: Društvo

Šta Vi mislite o ovome?

NAPOMENA: Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove Herceg RTV već samo autora komentara! Molimo čitaoce da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja!
loading...

Najčitanije u ovoj kategoriji: