Предсједник Скупштине Града Требиња ДРАГОСЛАВ БАЊАК : Бескомпромисно поштовати правила | Херцег Телевизија Требиње

Политика - Херцеговина

Предсједник Скупштине Града Требиња ДРАГОСЛАВ БАЊАК : Бескомпромисно поштовати правила

Извор: Глас Требиња | Датум:18.06.2018.

Предсједник Скупштине Града Требиња Драгослав Бањак у јавности слови за човјека који изузетно коректно води сједнице градског парламента. Настојећи да сталожено реагује на све изазове који настану као плод бурних расправа у скупштини, како каже, труди се да посао обавља професионално и остане досљедан себи и својим увјерењима.

Господине Бањак, да ли сте задовољни оним што се од почетка вашег мандата дешавало у Градској скупштини?

Углавном јесам. Оно на чему сам инсистирао, а то мора да буде циљ сваког предсједника скупштине, јесте бескомпромисно поштовање Статута и Пословника о раду Скупштине Града Требиња. Тиме је свим учесницима у раду дато до знања да се све активности могу проводити искључиво на организован и институционализован начин. Мислим да су то одборници прихватили, а шира јавност која се интересује за локалну политику је таква настојања оцијенила позитивно.

Када сте сјели у столицу у којој су сједили сви предсједници скупштине од Другог свјетског рата до данас, шта сте рекли себи, да ли сте се на нешто сами себи обавезали, да ли сте направили неки план и означили циљеве који су приоритетни и које обавезно требате постићи?

Искуство ме је научило да се неким системом најлакше управља ако се поштују правила која тај систем дефинишу. Правила рада скупштине дефинисана су актима које сам већ поменуо и њихово поштовање обезбјеђује да скупштина врши своју функцију органа одлучивања и креирања политике Града. Тако је у свим сферама живота и рада, што се више будемо придржавали позитивних искустава и правила, то ћемо имати хармоничнију заједницу. То је био сав мој план и циљеви које сам желио да постигнем, ништа мање и више од тога.

Кад је у питању стил и метод вођења Скупштине, чак и политички противници, морају вам признати да сте тачни, одмјерени и да вам не недостаје стрпљења. Колико вас то „кошта“ и да ли је лако остати суздржан и онда када би многи „експлодирали“?

Ја мислим да предсједник скупштине, као и одборници, немају право на другачије понашање. Скупштина је представничко тијело грађана који су је бирали и као таква мора да буде примјер цивилизованог и конструктивног дјеловања. У свакој ситуацији важно је остати сталожен јер се тиме преноси умирујући импулс на учесника у дискусији који је изишао из оквира прихватљивог. То није лако, много зависи од карактера личности, мада је мени помогао и дугогодишњи рад у школи, који подразумијева висок степен самоконтроле у свакодневном односу са ученицима, њиховим родитељима и колегама. Осим тога, о многим спорним ситуацијама, које се јаве у току засједања, консултујем се са својим сарадницима Бојаном Шапурићем, потпредсједником Скупштине, и Велибором Бодирогом, секретаром.

Како програмирате рад Скупштине, како се долази до тема за расправу? У којој мјери те теме намеће живот, а у којој мјери градска администрација у оквиру својих обавеза и надлежности?

Чланом 90. Пословника о раду дефинисана је обавеза доношења Програма рада Скупштине Града Требиња. Програм рада садржи задатке Скупштине који су у њеној надлежности у складу са Уставом, законима, Статутом и утврђеном политиком развоја Града, као и друге послове и задатке који су у надлежности Скупштине. Програмом се утврђује садржај послова и задатака, начин извршавања, носиоци послова и задатака, као и рокови за њихово извршавање. Око 40% од укупног броја тема које се разматрају на сједницама предвиђено је Програмом, што указује да већину њих ипак намеће живот, односно околности које није било могуће предвиђети.

Како оцјењујете сарадњу Скупштине и градоначелника?

Односи Скупштине и градоначелника заснивају се на принципима међусобног уважавања и сарадње, уз појединачну одговорност за остваривање властитих надлежности и заједничку одговорност за функционисање Града Требиња. Градоначелник је у обавези да редовно информише Скупштину о остваривању политике Града, док је Скупштина дужна да размотри приједлоге аката, односно извјештаја и информација које подносе Градоначелнику. Успјешна сарадња скупштине и градоначелника основни је услов развоја јединице локалне самоуправе, што на позитивном примјеру Требиња добија своју пуну потврду.

Какав је допринос „клубова“ у скупштини?

У Скупштини Града постоје клубови одборника политичких партија, као основни облик њиховог организационог дјеловања. Клубови одборника посебно се ангажују у припремама сједница Скупштине, предлагању дневног реда, учествују у дискусијама и доношењу одлука. У Скупштини Града Требиња дјелују три одборничка клуба: СНСД-ПУП, ПДП и СДС.

Стиче се утисак да сједнице протичу знатно „мирније“ него раније, да је мање тешких ријечи и некоректног понашања. У којој мјери се поштује пословник и да ли се атмосфера за рад може још поправити?

Управо је досљедно придржавање Пословника о раду, али и Етичког кодекса, узрок мањих тензија у Скупштини него што је то био случај у неком претходном периоду. Додатни фактори су постојање убједљиве скупштинске већине, која не доводи у питање ефикасност доношења одлука, али и само опредјељење одборника да у мирнијој атмосфери износе своје политичке ставове. Ипак, с обзиром да се приближавају општи избори, очекујем веће изазове у раду, па можда и политикантске манифестације које до сада нисмо гледали у актуелном скупштинском сазиву. У таквим околностима, очигледно је да има простора за поправљање радне атмосфере, али то је процес који се не одвија брзо и у вези је са укупним друштвеним развојем.

Ову годину обиљежавају велике инвестиције у реалном и јавном сектору. Требиње је, очито, ухватило развојни корак, а то осјећају и они који се не баве политиком. Каква је улога градске скупштине у том процесу?

Тако је. Буџетом Града Требиња за 2018. годину предвиђено је више од 6 милиона КМ инвестиција, док је тај износ у претходној години био још већи. Урађена је Стратегија развоја Града Требиња, као и Средњорочни план капиталних инвестиција, чиме су створени услови за систематску реализацију предвиђених пројеката. У Горици се гради нови дјечији вртић, улаже се у текстилну индустрију, изграђују се и реконструишу градске улице, јавне површине, комунална инфраструктура и спортски објекти. Ниједну од наведених активности не би било могуће реализовати без одговарајућих одлука Скупштине Града Требиња. Скупштина доноси буџет и завршни рачун, доноси одлуке о обављању функција из разних области живота и рада, доноси развојне планове и програме, просторни и урбанистички план, зонинг и регулационе планове, урбанистичке пројекте и планове парцелације, програм уређења грађевинског земљишта, а реализује и многе друге активности из своје надлежности.

Изузев чињенице да предсједавате градским парламентом, за ваше име веже се и веома значајан податак, не само за Требиње, ваша докторска дисертација. Одбранили сте је прије двије године, а ријеч је о научноми раду „Хидрогеохемијске карактеристике и квалитет вода слива Требишњице, РС, БиХ“. Можете ли да објасните суштину овог рада?

Докторску дисертацију коју сте навели одбранио сам 26. августа 2016. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Она је настала као покушај давања доприноса управљању водама у сливу Требишњице са аспекта њиховог квалитета, хидрогеохемијских процеса и еволуције, поријекла и мијешања. Приликом израде дисертације, прикупљено је и систематизовано 1646 резултата физичко-хемијских и бактериолошких анализа, који потичу са 50 различитих локација у сливу. Студијом су утврђене физичко-хемијске и бактериолошке карактеристике вода, њихово поријекло, међусобне разлике, као и утицај загађивача. При томе су примијењене мултиваријантне статистичке технике-хијерархијска кластер анализа и факторска анализа.

Резултати мултиваријантне статистичке анализе, уз примјену неких додатних техника, омогућили су израду инверзних хидрогеохемијских модела, којим су објашњени узроци промјена физичких и хемијских особина вода дуж њиховог тока.

У завршном дијелу дисертације оцијењен је квалитет вода слива Требишњице, како са аспекта њихове употребљивости за пиће, тако и са аспкета погодности за наводњавање.

И шта су неки ваши закључци?

На основу резултата истраживања закључено је да је састав стијена најважнији фактор међусобног разликовања вода у сливу Требишњице. На примјер, тиме су објашњене другачије физичко-хемијске карактеристике вода у сливу Сушице, изграђеном у доломитима, у односу на воде са осталих, већином кречњачких терена.

Инверзним хидрогеохемијским моделовањем констатовано је да примаран значај у формирању хемијског састава вода акумулације Горица има отока акумулације Билећа, затим ријека Сушица, док је утицај извора у Ластви занемарљив. Такође је утврђена важна улога вода акумулације Билећа, које онемогућавају значајнији продор загађивача из Гатачког поља у најниже дијелове слива Требишњице.

Оцјена квалитета показала је да су најзагађеније воде најнижих дијелова ријеке Мушнице, низводно од Автовца, као и ријека Требишњица низводно од пречистача отпадних вода.

Површинске воде су оцијењене као погодне за наводњавање свих култура које се узгајају на проучаваном простору, док су подземне воде Гатачког поља и слива Сушице мање повољне за биљке слабије толеранције према соли.

Да ли планирате наставак истраживања?

Да. Посебан предмет мога интересовања сада су подземне воде Гатачког поља, које су уједно најслабије истражене са аспекта њихових физичко-хемијских карактеристика. Гатачко поље је интересантан простор због свог доминантног положаја у сливу Требишњице и потенцијалне опасности које његове воде, уколико су у већој мјери загађење, представљају за Билећко језеро. Истраживања ће бити спроведена у сарадњи са Здравком Мркоњом, дипломираним хемичарем са великим радним искуством, уједно и шефом Лабораторије за хемијска и микробиолошка испитивања воде ХЕТ-а.

Ваш научни рад уједно представља једну од првих докторских дисертација у области хидрогеохемијских истраживања у РС и БиХ. У ком смислу?

У раду су примијењене мултиваријантне статистичке технике, које су до сада ријетко коришћене у сличним истраживањима, а чији се значај огледа у поједностављеној манипулацији великим скуповима података. Њихова примјена је посебно значајна у истраживању статистичких веза између растворених материја у води и параметара животне средине, као што је састав стијена. Статистичка повезаност не подразумијева обавезно постојање узрочно-посљедичних веза, али омогућава представљање података у мањем формату, што је први корак у њиховој потпуној анализи и помаже у стварању хипотеза за интерпретацију хидрогеохемијских процеса.

С друге стране, примјена инверзног геохемијског моделовања представља пионирски подухват у проучавању вода на простору бивше Југославије, иако се у земљама са већим буџетом за науку ова техника користи већ више од деценије. Инверзно геохемијско моделовање употребљава се у случајевима када је већ познат хемијски састав вода и минерали који су у њој растврени, а неопходно је сазнати које су се реакције догодиле између хидраулички повезаних мјеста узорковања.

Методе којима се не може манипулисати

„Примијењене мултиваријантне и технике инверзног моделовања, које сам користио приликом проучавања вода су егзактне и са њиховим резултатима се не може манипулисати. Ова чињеница је посебно важна при утврђивању поријекла вода и њихове изложености утицају загађивача“, као важну чињеницу напомиње Драгослав Бањак.
Требиње погодно и за научни туризам

Драгослав Бањак, доктор техничких наука у области геологије и предсједник Скупштине Града Требиња, подвлачи још једну важну чињеницу, како за развој нових врста туризма у нашем граду, тако и за цјелокупну Источну Херцеговину.

„Захваљујући специфичним условима отицања подземних вода, узрокованим доминантним присуством кречњачких терена у сливу Требишњице, Источна Херцеговина постаје све интересантнија за научнике из области хидрогеологије и географије. Из тог разлога, у Требињу ће од 6. до 9. јуна 2018. године бити организован међународни симпозијум KARST 2018-EXPECT THE UNEXPECTED, који ће окупити истакнуте стручњаке из САД-а, више европских и азијских земаља“.

У актуелном сазиву разматрано 312 тачака дневног реда

Предсједник Скупштине Града Требиња Драгослав Бањак подсјећа да је, осим конститутивне сједнице, одржане 24. новембра и 7. децембра 2016. године, закључно са 11. мајем 2018. године, одржано 15 редовних и једна тематска сједница на којима је разматрано 312 тачака дневног реда из области програма, извјештаја, информација и нормативне дјелатности.

На сједницама често доминира дневна политика

„Теме у одборничким питањима, углавном су оне тренутно актуелне. Најчешће се тичу свакодневног живота и рада грађана, али су често обиљежене дневном политиком. Фокус дјеловања одборника, посебно опозиционих, усмјерен је на активности градоначелника, који и носи највећу одговорност и терет рада Градске управе Града Требиња“, објашњава Бањак.

Трудим се да нађем времена за грађане

„Градска управа и Скупштина су мјеста на која грађани долазе по навици, како би ријешили своја, углавном егзистенцијална питања. Иако Скупштина често није надлежна за рјешавање проблема због којих нам се грађани обраћају, настојимо да их усмјеримо или посредујемо у контакту са надлежним одјељењима и тако покушавамо да помогнемо“.

 


Категорија: Херцеговина

Шта Ви мислите о овоме?

НАПОМЕНА: Садржај објављених коментара не представља ставове Херцег РТВ већ само аутора коментара! Молимо читаоце да се суздрже од вријеђања, псовања и вулгарног изражавања!

Најчитаније у овој категорији: