Crna Gora: Većina građana protiv NATO pakta | Herceg Televizija Trebinje

Politika - Region

Crna Gora: Većina građana protiv NATO pakta

Izvor: Dan | Datum:30.07.2015.

Pro­tiv ula­ska Cr­ne Go­re u NATO na re­fe­ren­du­mu bi gla­sa­lo 37,3 od­sto gra­đa­na, dok bi član­stvo u Ali­jan­si po­dr­ža­lo 36,6 pro­ce­na­ta, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM), spro­ve­de­no od 12. do 24. ju­la, či­je je re­zul­ta­te ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa­op­štio iz­vr­šni di­rek­tor te ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Ne­nad Ko­pri­vi­ca. On je ka­zao da 26,1 od­sto an­ke­ti­ra­nih gra­đa­na ne­ma stav o ula­sku u NA­TO, dok bi od onih ko­ji su opre­di­je­lje­ni 50,5 od­sto gla­sa­lo pro­tiv, a 49,5 od­sto za.


Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 32,8 od­sto gra­đa­na sma­tra da NA­TO in­te­gra­ci­je ni­je­su zna­čaj­no pi­ta­nje, dok ga ve­o­ma va­žnim sma­tra 25 pro­ce­na­ta. Po­vje­re­nje Ali­jan­si u jav­nom sek­to­ru je 49,7 od­sto, a u pri­vat­nom 30,8.

–Ka­da je u pi­ta­nju na­ci­o­nal­na pri­pad­nost, naj­ve­ću po­dr­šku ula­sku u NA­TO da­li bi Al­ban­ci – 71,2 od­sto. Evro­a­tlan­ske in­te­gra­ci­je po­dr­ža­va 68 od­sto Bo­šnja­ka–Mu­sli­ma­na, 11,3 od­sto Sr­ba i 41,7 od­sto Cr­no­go­ra­ca. Ovaj po­da­tak uka­zu­je na to da je cr­no­gor­ska na­ci­o­nal­na sku­pi­na i da­lje po­di­je­lje­na po pi­ta­nju NA­TO in­te­gra­ci­ja i da vje­ro­vat­no ima ve­li­ki broj onih ko­ji su još neo­pre­di­je­lje­ni u od­no­su na ovo pi­ta­nje –ka­zao je Ko­pri­vi­ca.

Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da 57,1 od­sto gra­đa­na sma­tra da bi NA­TO in­te­gra­ci­je ima­le uti­caj na raz­voj od­no­sa Cr­ne Go­re i Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va, 56,8 od­sto is­pi­ta­ni­ka mi­sli da NA­TO in­te­gra­ci­je uti­ču na raz­voj od­no­sa Cr­ne Go­re i Evrop­ske uni­je (EU), dok 49,2 od­sto mi­sli da in­te­gra­ci­ja u Ali­jan­su ima uti­caj na mir i sta­bil­nost u Cr­noj Go­ri. Gra­đa­ni sma­tra­ju da bi NA­TO in­te­gra­ci­je ima­le naj­ma­nje po­zi­ti­van efe­kat na od­no­se iz­me­đu Cr­ne Go­re i Ru­si­je (25,2 od­sto sma­tra da bi NA­TO in­te­gra­ci­je ima­le po­zi­ti­van efe­kat na te od­no­se), od­no­se Cr­ne Go­re i Sr­bi­je (35 od­sto is­pi­ta­ni­ka) i na tro­ško­ve i iz­dat­ke za si­stem od­bra­ne (35,6 od­sto).

CE­DEM će, ka­ko je na­ja­vlje­no, do kra­ja go­di­ne ura­di­ti još jed­no is­tra­ži­va­nje, uoči od­lu­ke o po­zi­vu Cr­ne Go­re u NA­TO.

Pre­ma re­zul­ta­ti­ma ovog is­tra­ži­va­nja, po­dr­ška gra­đa­na in­te­gra­ci­ji Cr­ne Go­re u EU i da­lje je sta­bil­na. Da Cr­na Go­ra tre­ba da bu­de čla­ni­ca EU sma­tra 63,3 od­sto is­pi­ta­ni­ka, dok je 23,2 od­sto od­go­vo­ri­lo ne­ga­tiv­no na to pi­ta­nje, a 13,5 od­sto an­ke­ti­ra­nih ne­ma od­re­đe­no mi­šlje­nje o to­me.


Kategorija: Region

Šta Vi mislite o ovome?

NAPOMENA: Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove Herceg RTV već samo autora komentara! Molimo čitaoce da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja!

Najčitanije u ovoj kategoriji: